Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022

Kuvassa on Taivalkosken kirkko.

Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Tilastojen perusteella Taivalkosken seurakunta oli vuonna 2022 poikkeuksellisen aktiivinen seurakunta niin sanottuihin verrokkiseurakuntiin verrattuna. Taivalkosken seurakunnassa jokainen jäsen tilastollisesti osallistui vuoden 2022 aikana seurakunnan toimintaan keskimäärin 18,8 kertaa. Vertailuryhmän Oulun hiippakunnan seurakunnissa vastaava osallistumisluku oli 10,1 ja koko kirkon vertailuryhmän luku oli 4,3. Erityisen aktiivista oli osallistuminen jumalanpalveluselämään. Mahdollisuus etäosallistumiseen luonnollisesti kasvatti osallistumislukuja merkittävästi. Vuoden 2022 aikana kaikki kirkossa järjestetyt tilaisuudet striimattiin seurakunnan YouTube-kanavalle. Etäyhteydet tekivät kirkon ”kynnyksestä” aikaisempaa matalamman monen seurakuntalaisen mielessä. Vuoden 2022 aikana Taivalkosken kirkosta radioitiin Yle Radio 1 -kanavalle kolme radiojumalanpalvelusta, mikä olivat suuri ponnistus pienelle seurakunnalle.

Vuotta 2022 väritti marraskuussa järjestetyt seurakuntavaalit. Seurakuntavaalien äänestysprosentti oli Taivalkoskella 36,6. Taivalkosken äänestysprosentti oli koko maan korkein. Poikkeuksellisen korkea äänestysprosentti antaa hyvän kuvan taivalkoskelaisten suhtautumisesta omaan kotiseurakuntaan. Seurakunta koetaan tärkeäksi, merkittäväksi ja omaksi.

Vuoden 2022 aikana Taivalkosken kirkon peruskorjaukset suunnittelu eteni suunnitelmien mukaan arkkitehti Kimmo Heikkilän johdolla.

Taivalkosken seurakunnan tilikauden 2022 tulos oli 5 721,91 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja. Toimintatuotot olivat 88 819,41 euroa ja tuotto-odotus ylittyi 14,4 prosentilla.

Toimintakulut olivat 799 098,95 euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä 44 491,68 eurolla. Esimerkiksi henkilöstökulut kasvoivat 28 167,92 euroa ja palveluiden ostot 25 540,86 euroa.

Vuonna 2022 kirkollisverojen tuotto oli 711 445,01 euroa, mikä oli 31 445,01 euroa (+4,6 %) tuotto-odotusta enemmän. Kirkollisveron tuotto kasvoi edellisesti vuodesta 28 770,85 euroa. Valtionrahoitusta saatiin 77 496,00 euroa. Vuosikatetta kertyi 43.768,13 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 38.046,21 euroa.

Tilikauden aikana seurakunnan rahavarat vähenivät 39 041,40 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 186.635,14 euroa.

Vuoden 2022 suurin investointi oli Kaakkurivaaran hautausmaan uurnalehtoalueen, uurnalehdon muistomerkin ja tyhjän sylin muistomerkin rakentaminen. Hankkeen kustannuksiin varattiin 40 000,00 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat 39.351,72 euroa. Kirkon remontin suunnittelukuja kirjattiin investointeihin 16 128,68 euroa.

Talousarvioon nähden koko vuoden tulos oli noin 9,0 prosenttia odotuksia heikompi.

Taivalkosken seurakunnan talouden suunta ei ole ennusteiden mukaan lähivuosina olennaisesti heikkenemässä. Talouden sopeuttamista on tehty jo ennakoiden. Vuonna 2023 toteutuvan kirkon remontin poistovaikutus ja lainanhoitokulut haastavat kuitenkin merkittävästi seurakunnan talouden tulevaisuuden näkymää. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,0–2,5 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, alhainen syntyvyys ja alueen muuttotappio.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet kasvusuunnassa, eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta merkittävää muutosta. Verotulojen ennustetaan euromääräisesti laskevan vuoteen 2030 mennessä merkittävästi nykytasoon verrattuna.

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta tulee arvioida vuosittain kirkkohallituksen laatiminen kriisiytyvän seurakunnan mittareiden avulla. Taivalkosken seurakunnassa täyttyi vuonna 2022 yksi kriisiytyvän seurakunnan mittari. Talouden mittareista punaiselle meni rahavarojen riittävyys, joka oli vuoden 2022 lopussa 72 päivää. Rahavarojen riittävyyttä heikensivät hautausmaalle ja kirkkoon tehdyt investointikirjaukset, jotka rahoitettiin kassasta. Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden mukaan rahavarojen riittävyys tulisi olla vähintään 90 vuorokautta.

Taivalkosken seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2013–2022.

 

Seurakuntaan kuulumisprosentti Taivalkoskella vuosina 2013–2022.

 

Taivalkosken seurakuntaan liittyneet ja seurakunnasta eronneet vuosina 2013–2022.

 

Kastetut ja kuolleet Taivalkosken seurakunnassa vuosina 2013–2022.

 

Taivalkosken seurakuntaan muuttaneet ja seurakunnasta poismuuttaneet vuosina 2013–2022.

 

Taivalkosken seurakunnan jäsenistön ikärakenne 31.12.2022.

 Vuosi

Jäsenet, henk.

Muutos vuodesta 2022, henk.

Muutos vuodesta 2022 %

2022

3237

   

2023

3190

-47

-1,5

2024

3122

-115

-3,6

2025

3056

-181

-5,6

2026

2992

-245

-7,6

2027

2929

-308

-9,5

2028

2867

-370

-11,4

2029

2806

-431

-13,3

2030

2750

-487

-15,0

2035

2506

-731

-22,6

2040

2297

-940

-29,0

Jäsenennuste vuosille 2023–2030, 2035 ja 2040

 

Kirkkovaltuuston hyväksymä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on kokonaisuudessaan luettavissa seurakunnan nettisivuilla.

 

Näverin tilan myynti

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Näverin tilan myynnin Eerik Säkkiselle 136 000 euron kauppahinnalla. Näverin tilan myynti siirtyy seuraavaksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Asia on Kirkkohallituksen käsittelyssä todennäköisesti kesäkuussa. Seurakunta osti Näverin tilan 1970-luvun lopulla leirikeskuksen rakennuspaikaksi. Nykyisellään seurakunnalla ei ole omaa käyttöä tilalle. Näverin tila sijaitsee Iijoen rannalla ja tilan määräala on noin 23 hehtaaria. Rantaviivaa tilalla on noin 1 350 metriä. Koillismaan Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan Näverin tilan metsämaan arvo on noin 75 000 euroa. Näverin tila oli huutokaupassa huutokaupat.com-palvelussa 17.2.-12.3.2023. Kohteesta jätettiin yhteensä 82 ostotarjousta. Näverin tilan myyntituotto tullaan käyttämään Taivalkosken kirkon peruskorjauksen kustannuksiin.

 

Lisätietoja antavat kirkkoherra Tuomo Törmänen (puh. 040 848 0986) ja talouspäällikkö Kari Jaakkola (puh. 040 353 2769).

13.4.2023 10.21